DOMES d.o.o. dobavljač celuloznog materijala za obložene filtre


I. OBLOŽENI FILTRI

Naziv obloženi filtri (eng. precoat filter) podrazumijeva široku paletu filtara, kod kojih se na osnovno filtarsko tijelo može nanijeti obloga (eng. precoat).

Obloga predstavlja sloj pomoćne filtarske tvari koja se istaložila na površinu osnovnog filtarskog tijela (filtarsku ploču, filtarski list, filtarsku sviječu, filtarski bubanj,…), neposredno prije početka postupka osnovne filtracije. Obloga se može nanijeti i u slučaju filtracije plinova i u slučaju filtracije tekućina.

Njena je funkcija trostruka:

 • Prvenstveno treba istaknuti zaštitu osnovne filtarske podloge od brzog zasićenja i obraštanja finim ljepljivim česticama nečistoće.
 • Druga je funkcija formiranje rahlog i poroznog sloja filtrata, čije bi čestice inače izazivale blokiranje pora osnvne filtarske podloge.
 • Treći, jednako važan zadatak obloge je da u početnoj fazi filtracije smanji pore osnovnog filtarskog materijala.

Najčešće korištene tvari za formiranje obloga su dijatomejska zemlja, perlit, a u novije vrijeme i celulozna vlakna i prahovi.


Sl. 1: Princip rada obloženog filtra

U medij koji se filtrira, može se kontinuirano dodavati pomoćnu tvar što poboljšava propusnost filtrata, sve dok protok ne postane toliko mali da se obloga s filtratom mora oprati ili zamijeniti.
Tlačni filtri s oblogom se najčešće primjenjuju za uklanjanje finih čestica iz razrijeđenih suspenzija, u slučajevima gdje su ostali postupci filtracije gospodarski neprihvatljivi.

II. DIACEL- Obloge za filtre

DIACEL pomoćni filtarski medij u obliku celuloznog praha ili vlakana, namijenjen za oblaganje filtara.

Tehnička svojstva:

 • bijele boje, bez mirisa i okusa,
 • inertan prema ostalim tvarima, nema utjecaja na filtriranu kapljevinu,
 • sirovinski sastav organskog porijekla (99,5% celuloza),
 • otporan na pad tlaka,
 • mekan i neabrazivan,
 • visoki kapacitet zadržavanja onečišćenja i niska gustoća mokre obloge,
 • jednostavno se i brzo čisti.

Primjena:

 • Pomoćni filtarski sloj za filtre s oblogama,
 • Pogodan za sve filtarske sustave namijenjene filtraciji s dodatnim oblogama,
 • DIACEL filtarski medij se vrlo uspješno koristi u različitim područjima prehrambene industrije, kao što je proizvodnja šećera, proizvodnja piva i vina, proizvodnja jestivog ulja, filtracija u farmaceutskoj industriji, kao i u ostalim industrijskim djelatnostima.

Prednosti:

 • uštede uslijed produženja životnog vijeka filtra,
 • produžuje vrijeme između čišćenja filtra,
 • mala potrošnja u usporedbi sa potrošnjom anorganskih tvari,
 • lakše zbrinjavanje u usporedbi sa anorganskim filtarskim dodatcima,
 • inertnost prema svim uobičajenim organskim otapalima (kiselinama i lužinama)
  u području 4 – 12 pH,
 • stvaranje stabilnog filtarskog sloja,
 • iz materijala obnovljivog porijekla,
 • nije abrazivan u primjeni,
 • smanjena tendencija sedimentacije (vakuumski rotacijski filtar)

Podrška:
Analizirat ćemo vaš postojeći filtarski sustav i predočiti Vam prednosti primjene DIACEL obloga i preporučiti odgovarajući tip.

Tip Dužina
DIACEL 90 ≈ 80 μm
DIACEL 120 k ≈ 120 μm
DIACEL 150 ≈ 120 μm
DIACEL 200 ≈ 300 μm
DIACEL 300 ≈ 500 μm
DIACEL 1000 ≈ 700 μm

 

Write a Reply or Comment