Rješenja za očuvanje kvalitete zraka

Tehnološki procesi u industrijama kao što su prerada i proizvodnja papira i celuloze, petrokemijska industrija, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i geotermalna postrojenja, generiraju korozivne plinove ( H₂S, SO₂, Cl₂, O₃), koji već u malim koncentracijama mogu uzrokovati oštećenja na elektroničnoj opremi, a posljedice toga su zastoji u radu i visoki troškovi održavanja postrojenja.

U cilju minimiranja troškova moguće je na licu mjesta provesti BION analizu primjenom tzv.kupona, odnosno kontinuirano praćenje vrste i količine korozijskih plinova prema standardu ISA 71.04-2013.

Temeljem dobivenih rezultata odabire se tip opreme i medija, praćenje kvalitete zraka i predviđanje vijeka trajanja medija.

  • U uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, u septičkim jamama, u kemijskoj industriji, u klaonicama, u prehrambenoj industriji i sličnim postrojenjima, stvaraju se neugodni mirisi kao posljedica spojeva sumpora, amonijaka, amina, merkaptana i hlapljivih organskih spojeva.
    BION učinkovito rješava probleme primjenom filtarskih sustava (pročistača) (opremljenih suhim medijem za apsorbciju i oksidaciju plinova koji uzrokuju onečišćenje.
  • Bioplin koji se koristi za proizvodnju električne energije i pri ubrizgavanju plina u plinsku mrežu najprije treba pročistiti kako bi se eliminirali tragovi onečišćivača kao što su sumporovodik (H₂S), siloksani, HOS-evi, merkaptani itd.
  • Uredi, stambene zgrade, medicinske ustanove, zračne luke, arhivi, podatkovni centri i sl. također su zagađivači smjesom plinova sastavljenom od CO, HOS-eva, NOx i formaldehida, kao i spojeva sumpora.

BION analizira i nudi specifična rješenja za učinkovitu apsorpciju zagađivača, te za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.

BION nudi sveobuhvatne usluge praćenja i održavanja čistoće zraka, uključujući rješenja za sve možebitne probleme prije, tijekom i nakon instalacije filtara za pročišćavanje zraka.